loader

Metodický den č.4


Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování I.

Dne 12. 6. 2024 pořádáme čtvrtý metodický den. A to na téma "Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování".

  • Chcete mít přehled o aktuálně nejpalčivějších tématech z oblasti veřejného zadávání?
  • Chcete „nahlédnout pod pokličku“ a dozvědět se, jaké úvahy stály v pozadí recentních rozhodnutí Úřadu?
  • Potřebujete získat informace o stěžejních institutech zákona v komplexu (včetně zohlednění novely)?

Pak právě pro Vás je určena dvojice následujících metodických dnů.

První z nich se uskuteční již 12. 6. 2024 online od 9:30 hodin a bude zaměřen na vybrané aspekty přípravy zadávacích podmínek i samotného průběhu zadávacího řízení, ohledně nichž se na Úřad v poslední době obrací stále více zadavatelů i dodavatelů. Konkrétně se jedná o následující instituty týkající se kvalifikace, hodnocení a smluvních podmínek:

  • objasnění/doplnění nabídky, změna kvalifikace účastníka zadávacího řízení a tzv. self-cleaning – Kde jsou meze toho, co může zadavatel žádat v rámci objasnění nabídky? Může dodavatel sám zadavateli zaslat objasnění nabídky? Je možné nově začlenit do nabídky poddodavatele, nebo jde o zakázanou materiální změnu nabídky? Za jakých podmínek lze připustit změnu kvalifikace oznámenou dodavatelem? Co mám jako dodavatel prokazovat při self-cleaningu/jaké aspekty mám jako zadavatel brát v potaz?
  • mimořádně nízká nabídková cena – Jak má zadavatel přistupovat k upozornění na MNNC u vybraného dodavatele? Musí zadavatel v souvislosti s MNNC zkoumat riziko porušení všech právních předpisů? Lze v rámci žádosti o objasnění MNNC žádat rozpad cen poddodavatelů? Lze podávat námitky pouze proti žádosti o zdůvodnění MNNC?
  • smluvní podmínky – Je problém, pokud zadavatel nestanoví fixní termín zahájení plnění? Jsou meze stanovování smluvních pokut? Co když zadavatel nebude smluvní pokuty vymáhat? …  

V rámci následujícího metodického dne konaného v úterý 17. 9. 2024 online od 9: 30 hodin se pak můžete těšit na doplnění výše uvedeného o problematiku spojenou s hodnocením nabídek včetně elektronické aukce, institutu zrušení zadávacího řízení a také na informace pojící se změnou zadávacích podmínek:

  • změny zadávacích podmínek – Jaké jsou povinnosti zadavatele co se týče žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace? Za jaké situace se již o změnu zadávacích podmínek jedná a za jaké ještě nikoliv? Lze podat námitky proti neprodloužení lhůty pro podání nabídek i po konci této lhůty? Jaké jsou lhůty pro vysvětlení a změny zadávací dokumentace při aplikaci „zkrácení“ lhůty pro podání námitek?
  • hodnocení nabídek a elektronická aukce – Co všechno lze hodnotit? Na co si má zadavatel dát pozor při hodnocení „na kvalitu“? Může se zadavatel při vyhodnocení nabídek odchýlit od pravidel stanovených v zadávací dokumentaci? Na co je dobrá elektronická aukce?
  • zrušení zadávacího řízení – Jaké okolnosti mohou vést zadavatele ke zrušení zadávacího řízení? Jaké reálné možnosti obrany má dodavatel, který se zrušení zadávacího řízení snaží zabránit? Jaké konkrétní situace si lze představit pod důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval? Může být zadavatel nucen pokračovat v zadávacím řízení i přesto, že zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zákonem? …


Co můžete očekávat?
Nejen že Vám v rámci každého z metodických dnů představíme jednotlivé výše uvedené instituty, ale především Vás na konkrétních případech z rozhodovací praxe komplexně provedeme jejich možným užitím. V souvislosti s tím Vás upozorníme na aktuálně nejčastější problematické aspekty, poukážeme na častá pochybení zadavatelů a seznámíme Vás také s příklady tzv. „dobré praxe“. Zahrnuta bude nejen rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů, ale pro komplexnější představu nastíníme i vývoj náhledu rozhodovací praxe a judikatury na možnosti uplatnění daných institutů v čase, a to případně i v komparaci s judikaturou soudního dvora Evropské unie a sousedních států. Současně Vám poodhalíme, jaké úvahy stály za recentními rozhodnutími Úřadu týkajícími se výše uvedených problematik, resp. proč byly řešené případy ze strany Úřadu rozhodovány právě daným způsobem.

Co získáte?
Účastí na metodických dnech získáte komplexní vědomosti o výše uvedených aspektech zadávání veřejných zakázek, ohledně kterých se v poslední době přou zadavatelé a dodavatelé nejčastěji. Napomůžeme Vám tak lépe pochopit podstatu jednotlivých řešených institutů, a především také zákonné možnosti i meze jejich užití. Získané informace Vám mohou dobře posloužit v rámci Vašeho dalšího postupu, ať už jste zadavatelem či jeho zástupcem a zvažujete, jak máte postupovat vůči dodavatelům (např. při nutnosti si z nabídky něco ověřovat, posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo i otázku přípustnosti změny kvalifikace), nebo jste dodavatelem nebo jeho zástupcem a potřebujete si ujasnit, co vše je ve Vaší režii a kde má cenu si hájit svá práva.

Dotazy obecného charakteru k institutům příslušného MD bude možné pokládat až po registraci na MD. Nejpozději je možné dotazy položit týden před konáním MD a to na email, který vám přijde po registraci.


Přednášející:

jonášová.jpg

Mgr. Aneta Jonášová

Je absolventkou magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Původně pracovala v advokacii, kde se primárně věnovala občanskému, obchodnímu a trestnímu právu. Od roku 2020 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Sekce veřejných zakázek, od roku 2022 na pozici vedoucí oddělení, kde se aktivně zabývá dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv na veřejné služby v přepravě cestujících. Pravidelně se účastní diskuzí na odborných fórech ohledně veřejných zakázek, specificky se zaměřením na aktuální trendy a budoucí směřování zadávání veřejných zakázek. Byla například i členem pracovní skupiny k řešení veřejných zakázek pravidelné povahy na nákup zdravotnických prostředků. V rámci své činnosti se věnuje i metodickým aktivitám a přednáškové činnosti se zaměřením na osvětu zadavatelů z řad krajů a obcí.

sokolová.jpg

Mgr. Alena Sokolová

Mgr. Alena Sokolová je absolventkou magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a své první profesní kroky směřovala do advokacie. Od roku 2014 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od roku 2018 v pozici vedoucí oddělení, kde se zabývá dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv na veřejné služby v přepravě cestujících. V souvislosti se svým působením na ÚOHS se věnuje rovněž přednáškové a metodické činnosti a pravidelně se účastní diskuzí na odborných fórech věnujících se tématice veřejného investování a zadávání veřejných zakázek. V rámci přednáškové činnosti se věnuje především osvětě zadavatelů z řad měst a obcí ČR.

 

 

 

 

Datum konání: 12. 6. 2024

Online forma (s možností přehrání záznamu)

Začátek streamu: 9:30 (od 9:00 bude možné se připojit)

Délka trvání: cca 180 minut

Cena za metodický den: 1890 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena za oba metodické dny (Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování I. a II.): 3 500 Kč včetně DPH

Přihlásit se