loader

Metodický den č.2


 Pravidla veřejné podpory v roce 2024 – vybraná témata

Dne 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis.

Problematika veřejné podpory se týká každého subjektu, který nakládá s veřejnými prostředky, ať už v podobě poskytování dotací, zvýhodněných úvěrů, odpuštění povinných plateb, prodeje veřejného majetku za zvýhodněnou cenu či pronájmu např. obecního či krajského majetku za symbolický poplatek. V rámci rozhodování, jakým způsobem budou tyto prostředky využity či použity, musí takový subjekt zohledňovat pravidla veřejné podpory. V prvé řadě si musí vyhodnotit, zda dochází k naplnění definičních znaků veřejné podpory. Pouze pokud jsou všechny čtyři znaky splněny současně, jedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  V takovém případě  je třeba zvolit vhodnou výjimku ze zákazu veřejné podpory, která umožní podporu poskytnout.  V rámci metodického semináře se budeme věnovat dvěma z takových výjimek, a sice obecnému nařízení o blokových výjimkách, tzv. GBER, a dále podpoře de minimis. Shrneme základní informace o obou výjimkách a protože v nedávné době došlo také k jejich významnějším změnám, poskytneme v rámci semináře přehled nejdůležitějších změn. Chybět nebudou ani praktické příklady a ukázky, které napomohou lépe porozumět a dostát všem požadavkům pravidel pro veřejnou podporu.
Problematika veřejné podpory se však týká také žadatelů o podporu a příjemců podpory. Je jistě užitečné, aby měl žadatel či příjemce přehled o pravidlech veřejné podpory a příslušných požadavcích a povinnostech, protože poskytnutí podpory v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu může v konečném důsledku vést k povinnosti poskytnutou podporu vrátit, a to včetně příslušných úroků.
Metodický seminář je tak určen nejen všem poskytovatelům a příjemcům podpory, ale také žadatelům o podporu, zástupcům odborné veřejnosti a vlastně všem, kteří se o problematiku veřejné podpory zajímají či je pro ně novinkou a chtějí se v této oblasti zorienatovat.

Seminář bude zaměřen na následující témata:

 • Novelizovaná nařízení podpory de minimis a podpory de minimis SOHZ
 • Jak správně poskytovat podpory dle obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) 
 • Přísnější požadavky na povinnost transparentnosti podpor

V rámci jednotlivých témat

 • představíme základní rámec poskytování podpory de minimis
 • poskytneme informace a přehledy o změnách v poskytování podpor malého rozsahu, ke kterým dochází od 1. 1. 2024 v souvislosti s přijetím novel nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
 • na konkrétních příkladech upozorníme na nejčastější chyby, kterých se poskytovatelé podpory de minimis dopouštějí
 • doporučíme, jak postupovat, aby se minimalizovalo riziko nedodržení zákonné lhůty pro zápis do registru podpory de minimis
 • poradíme, jak nastavit program podpory poskytovatelem, aby byl v souladu s GBER
 • předvedeme správné vyplnění oznamovacího formuláře dle Přílohy II GBER
 • seznámíme Vás s nejčastějšími chybami při poskytování podpor dle GBER a jak je eliminovat, zejm. včasným kontaktováním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • ukážeme, jak správně zapisovat podpory do systému TAM
 • vysvětlíme, proč je povinnost transparentnosti důležitá
 • názorně předvedeme ukázky systému, včetně samotné evidence podpor v TAM

Co účastí na semináři dále získáte?

 • Možnost položit dotaz přednášejícím prostřednictvím chatu
 • Možnost přehrání záznamu z metodického dne
 • Prezentaci se shrnutím nejdůležitějších informací


 • Přednášející:

   

  solský.jpg

  JUDr. Petr Solský

  místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na ministerstvu vnitra či ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný
  za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast
   v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

   

  slaměnová.jpg

  JUDr. Eva Slaměnová

  zástupkyně vedoucí Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Eva Slaměnová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě složila rigorózní zkoušku v oboru Právo Evropské unie. Jako absolventka začala pracovat v advokacii.
  Na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2008. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami souvisejícími s transparentností, dispozicemi s veřejným majetkem, audiovizí či veřejnoprávním vysíláním. Účastnila se notifikačních řízení některých opatření veřejné podpory, byla členkou pracovních skupin k problematice veřejné podpory na národní
  i evropské úrovni, rovněž se podílela na přípravách nových předpisů pro oblast veřejné podpory. Podílí se na přednáškové činnosti k otázkám veřejné podpory.

   

  horsák.jpg

  Mgr. Vojtěch Horsák

  expert Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Vojtěch Horsák je absolventem Filozofické a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 pracuje na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zaměřuje především na problematiku podpory malého rozsahu (de minimis) což zahrnuje mimo jiné konzultace pro poskytovatele nebo přípravu metodických dokumentů. Do jeho pracovní náplně patří
  i vedení správních řízení ve spojitosti s pozdními záznamy do centrálního registru podpor malého rozsahu. Zabývá se také problematikou podpory exportu a zastupoval Českou republiku při vyjednávání v evropských institucích v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560
  ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Po přijetí nařízení
  o zahraničních subvencí se zaměřuje na jeho implementaci a využití v praxi.

   

  staronova.jpg

  Ing. Jana Staroňová

  expert Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Jana Staroňová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2008 a od roku 2010 na Oddělení veřejné podpory. Podílela se na vzniku Centrálního registru podpor malého rozsahu a na tvorbě metodických pokynů
  v dané oblasti. Ve své gesci má v současné době primárně problematiku sportu, broadcastingu, audiovize a internetu. Její agenda je spojená především s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Podílí se na přednáškové osvětové činnosti poskytovatelů veřejné podpory a na tvorbě metodických doporučení Úřadu.  

 

Datum konání: 24. 1. 2024

Online forma (s možností přehrání záznamu)

Začátek streamu: 9:30 (od 9:00 bude možné se připojit)

Délka trvání cca 180 minut

Cena za metodický den: 1150 Kč s DPH

Podrobnosti k přihlášení

K přihlášení na jednotlivé metodické dny slouží formulář „Přihláška na metodický den“.

Po jeho vyplnění a odeslání Vám přijde na Váš email potvrzení o úspěšné registraci a informace o platbě a fakturaci. Pokud Vám žádný email nedorazí, napište prosím na martina.vohradnikova@everesta.cz.

Platba

Platbu provedete pomocí faktury, která bude obsahovat veškeré potřebné informace. Po zaplacení faktury Vám přijde na Váš email potvrzení o zaplacení registrace. Pokud Vám žádný email nedorazí, napište prosím na martina.vohradnikova@everesta.cz. Uhradit částku za registraci je možné nejpozději den před konáním metodického dne.

Stream

Dva dny před termínem metodického dne Vám na Váš email přijde odkaz na přihlášení. Přes tento odkaz se  připojíte na online přenos metodického dne. Pokud by Vám odkaz nefungoval, napište na martina.vohradnikova@everesta.cz. Po online streamu Vám přijde na email odkaz na záznam, který si budete moct přehrát v následujících 24 hodinách.

Po metodickém dni Vám přijde dotazník spokojenosti a pozvánka na další metodické dny.

 

Vyplňte prosím DIČ ve správném tvaru (CZ00000000). V opačném případě Vám systém nevytvoří fakturu k proplacení.