loader

Metodický den č.3


Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

Dne 20. 3. 2024 pořádáme třetí metodický den. Jeho téma bude " Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže".

Novela zákona o ochraně hospodářskésoutěže, účinná od 29. 7. 2023, zejména transponuje do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (směrnice ECN+).Novela přináší řadu změn týkajících se např.možnosti přijetí závazků, pravidel poskytování informací ze spisu ostatním orgánům veřejné moci, ukládání pokut (např. sankce za nesplnění povinnosti strpět místní šetření, pořádkové i donucovací pokuty), ručení za zaplacení pokuty u sdružení soutěžitelů, pravidel leniency programu či narovnání.Novela dále zavádí institut důvěrných informací jiných než obchodní tajemství a související právo na utajení identity a možnost využití záznamů odposlechů pořízených Policií ČR při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži.

V návaznosti na novelusoutěžního zákona a v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti postupu Úřadu při vymáhání soutěžního práva vydal Úřad celkem šest soft law dokumentů, s účinností od 29. 7. 2023 – Oznámení o narovnání, Oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů, Oznámení o de minimis a Oznámení o leniency a s účinností od 1. 1. 2024 – Oznámení o compliance programech a Oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše. Dva nejnovější dokumenty, zcela nové Oznámení o compliance programech a revidovaná Metodika trestů, jež jsou také tématem tohoto semináře, zohledňují především zkušenosti získané Úřadem v rámci jeho rozhodovací praxe, reagují na změny přinesené novelou soutěžního zákona a na připomínky, které byly v rámci veřejné konzultace shromážděny od odborné veřejnosti.

Seminář bude zaměřen na následující témata:

 • Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
 • Představení nových soft law Úřadu přijatých v souvislosti s novelou (leniency program, narovnání, de minimis, alternativní řešení soutěžních problémů)
 • Zohlednění compliance programů v soutěžním právu a možnosti trestání dle Metodiky trestů

Co můžete očekávat?

1. Představení hlavních bodů novely soutěžního zákona

 • Alternativní řešení soutěžních problémů – nová podoba prioritizace a možnosti využití soutěžní advokacie
 • Rozšíření Leniency programu na vertikální dohody
 • Nová podoba závazků
 • Úprava ručení u sdružení soutěžitelů
 • Místní šetření – pořádkové a donucovací pokuty
 • Utajená identita – jak ji získat
 • Společné a nerozdílné ručení za uhrazení pokuty
 • Použití odposlechů od policie ve správním řízení

2. Poskytnutí návodu na splnění podmínek pro uznání compliance programu jako polehčující okolnosti a informací o možnostech snížení pokuty
3. Představení hlavních bodů Metodiky trestů

Co účastí na semináři dále získáte?

 • Možnost položit dotaz přednášejícím prostřednictvím chatu
 • Možnost přehrání záznamu z metodického dne
 • Prezentaci se shrnutím nejdůležitějších informací

Přednášející:

 

Kamil Nejechleb.jpg

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda ÚOHS

Kamil Nejezchleb působí jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže od 1. 4. 2021. Od listopadu 2008 působí celou svou profesní kariéru na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech před jmenováním do pozice místopředsedy působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánů ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

Kontakt: kamil.nejezchleb@uohs.cz

 

Igor Pospíšil.jpg

Mgr. Igor Pospíšil

ředitel Odboru kartelů ÚOHS

Igor Pospíšil pracuje pro ÚOHS jako právník od roku 2001. Působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, následně jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Několik let byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady soutěžních dokumentů a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i legislativní, publikační a přednáškové činnosti, je spoluautorem soft-law ÚOHS.

Kontakt: igor.pospisil@uohs.cz

 

Lenka Svobodová.jpg

Ing. Lenka Svobodová,

ředitelka Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod ÚOHS

Lenka Svobodová absolvovala v roce 1995 Vysoké učení technické v Brně a od téhož roku pracuje pro ÚOHS. Od počátku svého působení na Úřadu se věnovala oblasti spojené s ochranou hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému narušení zejména dohodami soutěžitelů či zneužitím dominantního postavení. Řešené případy zahrnovaly celou řadu oblastí, především energetiku, zdravotnictví a farmaceutiku, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, maloobchodní prodeje zboží atd. V roce 2018 byla jmenována vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba a v roce 2021 byla jmenována ředitelkou Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod.

Kontakt: lenka.svobodova@uohs.cz

 

Datum konání: 20. 3. 2024

Online forma (s možností přehrání záznamu)

Začátek streamu: 9:30 (od 9:00 bude možné se připojit)

Délka trvání: cca 180 minut

Cena za metodický den: 3 000 Kč s DPH

Podrobnosti k přihlášení

K přihlášení na jednotlivé metodické dny slouží formulář „Přihláška na metodický den“.

Po jeho vyplnění a odeslání Vám přijde na Váš email potvrzení o úspěšné registraci a informace o platbě a fakturaci. Pokud Vám žádný email nedorazí, napište prosím na martina.vohradnikova@everesta.cz.

Platba

Platbu provedete pomocí faktury, která bude obsahovat veškeré potřebné informace. Po zaplacení faktury Vám přijde na Váš email potvrzení o zaplacení registrace. Pokud Vám žádný email nedorazí, napište prosím na martina.vohradnikova@everesta.cz. Uhradit částku za registraci je možné nejpozději den před konáním metodického dne.

Stream

Dva dny před termínem metodického dne Vám na Váš email přijde odkaz na přihlášení. Přes tento odkaz se  připojíte na online přenos metodického dne. Pokud by Vám odkaz nefungoval, napište na martina.vohradnikova@everesta.cz. Po online streamu Vám přijde na email odkaz na záznam, který si budete moct přehrát v následujících 24 hodinách.

Po metodickém dni Vám přijde dotazník spokojenosti a pozvánka na další metodické dny.

 

Vyplňte prosím DIČ ve správném tvaru (CZ00000000). V opačném případě Vám systém nevytvoří fakturu k proplacení.