loader

Metodický den č.5


Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování II.

V úterý 17. 9. 2024 pořádáme pátý metodický den. Pokračujeme v tématu "Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování".

  • Chcete mít přehled o aktuálně nejpalčivějších tématech z oblasti veřejného zadávání?
  • Chcete „nahlédnout pod pokličku“ a dozvědět se, jaké úvahy stály v pozadí recentních rozhodnutí Úřadu?
  • Potřebujete získat informace o stěžejních institutech zákona v komplexu (včetně zohlednění novely)?

Pak právě pro Vás je určen tento metodický den, kterým navazujeme na Metodický den č.4. Budeme se věnovat problematice spojené s hodnocením nabídek včetně elektronické aukce, institutu zrušení zadávacího řízení a těšit se můžete také na informace pojící se změnou zadávacích podmínek:

  • změny zadávacích podmínek – Jaké jsou povinnosti zadavatele co se týče žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace? Za jaké situace se již o změnu zadávacích podmínek jedná a za jaké ještě nikoliv? Lze podat námitky proti neprodloužení lhůty pro podání nabídek i po konci této lhůty? Jaké jsou lhůty pro vysvětlení a změny zadávací dokumentace při aplikaci „zkrácení“ lhůty pro podání námitek? …
  • hodnocení nabídek a elektronická aukce – Co všechno lze hodnotit? Na co si má zadavatel dát pozor při hodnocení „na kvalitu“? Může se zadavatel při vyhodnocení nabídek odchýlit od pravidel stanovených v zadávací dokumentaci? Na co je dobrá elektronická aukce? …
  • zrušení zadávacího řízení – Jaké okolnosti mohou vést zadavatele ke zrušení zadávacího řízení? Jaké reálné možnosti obrany má dodavatel, který se zrušení zadávacího řízení snaží zabránit? Jaké konkrétní situace si lze představit pod důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval? Může být zadavatel nucen pokračovat v zadávacím řízení i přesto, že zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zákonem? …


Co můžete očekávat?

V rámci metodického dne představíme jednotlivé výše uvedené instituty, ale především Vás na konkrétních případech z rozhodovací praxe komplexně provedeme jejich možným užitím. V souvislosti s tím Vás upozorníme na aktuálně nejčastější problematické aspekty, poukážeme na častá pochybení zadavatelů a seznámíme Vás také s příklady tzv. „dobré praxe“. Zahrnuta bude nejen rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů, ale pro komplexnější představu nastíníme i vývoj náhledu rozhodovací praxe a judikatury na možnosti uplatnění daných institutů v čase, a to případně i v komparaci s judikaturou soudního dvora Evropské unie a sousedních států. Současně Vám poodhalíme, jaké úvahy stály za recentními rozhodnutími Úřadu týkajícími se výše uvedených problematik, resp. proč byly řešené případy ze strany Úřadu rozhodovány právě daným způsobem.

Co získáte?
Účastí na metodickém získáte komplexní vědomosti o výše uvedených aspektech zadávání veřejných zakázek, ohledně kterých se v poslední době přou zadavatelé a dodavatelé nejčastěji. Napomůžeme Vám tak lépe pochopit podstatu jednotlivých řešených institutů, a především také zákonné možnosti i meze jejich užití. Získané informace Vám mohou dobře posloužit v rámci Vašeho dalšího postupu, ať už jste zadavatelem či jeho zástupcem a zvažujete, jak máte postupovat vůči dodavatelům (např. při nutnosti si z nabídky něco ověřovat, posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo i otázku přípustnosti změny kvalifikace), nebo jste dodavatelem nebo jeho zástupcem a potřebujete si ujasnit, co vše je ve Vaší režii a kde má cenu si hájit svá práva.

Dotazy obecného charakteru k institutům příslušného MD bude možné pokládat až po registraci na MD. Nejpozději je možné dotazy položit týden před konáním MD a to na email, který vám přijde po registraci.

Dotazy obecného charakteru k institutům příslušného MD bude možné pokládat až po registraci na MD. Nejpozději je možné dotazy položit týden před konáním MD a to na email, který vám přijde po registraci.


Přednášející:

kačorová.jpg

Mgr. Markéta Kačorová

Od roku 2014 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Sekce veřejných zakázek, a to nejdříve na pozici referenta a od roku 2018 na pozici vedoucí oddělení. Od roku 2019 se v souvislosti se svým působením na Úřadě věnuje rovněž přednáškové a metodické činnosti a pravidelně se účastní diskuzí na odborných fórech k problematice veřejných zakázek. Byla členem pracovní skupiny zřízené k vytvoření metodiky pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a je spoluautorkou i dalších metodických doporučení Úřadu. V rámci přednáškové činnosti se věnuje především osvětě zadavatelů z řad krajů a obcí a dále problematice nákupu léčivých prostředků.

svoboda.jpg

Mgr. Vojtěch Svoboda

Právník, absolvent magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2019 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci Sekce veřejných zakázek, od roku 2021 na pozici zástupce vedoucí oddělení, kde se zabývá dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. V souvislosti se svým působením na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže se věnuje rovněž přednáškové a metodické činnosti týkající se problematiky zadávání veřejných zakázek, přičemž se zaměřuje především na osvětu zadavatelů z řad územních samospráv.

 

 

 

Datum konání: 17. 9. 2024

Online forma (s možností přehrání záznamu)

Začátek streamu: 9:30 (od 9:00 bude možné se připojit)

Délka trvání: cca 180 minut

Cena za metodický den: 1890 Kč s DPH

Zvýhodněná cena za oba metodické dny (Zadávání veřejných zakázek: Doporučení a varování optikou současného rozhodování I. a II.): 3 500 Kč včetně DPH

 

Přihlásit se